Vincent Waterval benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Ternaard ‘Zijne Majesteit de Koning heeft het behaagd u voor uw grote maatschappelijke inzet te benoemen tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Deze woorden sprak Burgemeester Marga Waanders zaterdagavond in de brandweer kazerne van Ternaard tot Vincent Waterval. En spelde vervolgens de versierselen op en overhandigde de bijbehorende oorkonde. Dit gebeurde tijdens de korpsavond van Brandweer Ternaard.

Met groot vertoon
Zaterdagmiddag ging de brandweer van Ternaard met gillende sirenes door het dorp, niet om naar een brand te gaan maar om collega Vincent Waterval op te halen voor de korpsavond. Vincent Waterval werd opgehaald met een Amerikaanse ladderwagen. Deze reed als volledige verrassing rond 16.00 uur de straat in om de familie op te halen. Vincent Waterval is een echt ‘voertuigmens’ binnen de brandweer is en in zijn werk naast de brandweer. Dat was ook de reden om hen op te halen met de Amerikaanse ladderwagen. En dat werd door Vincent op prijs gesteld en beaamt met ‘Machtig man’ en een dikke duim omhoog. De reden van de toeters en bellen waren de afscheidsreceptie voor Vincent Waterval, hij houdt na 21 jaren op als brandweerman.

Mannesje van alles

Vincent is sinds 1 september 1996 lid van de vrijwillige brandweer Dongeradeel, post Ternaard geweest. Hij is in 1996 gestart met de opleiding brandwacht en heeft vervolgens de opleidingen brandwacht eerste klas, hoofdbrandwacht, chauffeur/pompbediender, onderbrandmeester en instructeur gevolgd. Vincent Waterval vervulde gedurende 15 jaar de functie van bevelvoerder en 10 jaar was hij ploegleider. In verband met zijn werk bij Gemeentewurk in Damwâld was Vincent Waterval overdag ook inzetbaar bij het brandweerkorps van Damwâld.

Contact met brandweer
Vincent is in zijn dagelijks leven werkzaam als monteur bij Gemeentewurk, hij zal dan ook niet geheel afscheid nemen van de brandweer. Een deel van het voertuigonderhoud van brandweer Fryslân cluster Noordoost is namelijk belegd bij Gemeentewurk, zo zal de heer Waterval nog regelmatig sleutelen aan de diverse voertuigen van Brandweer Fryslân.

Met een loopbaan van 21 jaren bij de brandweer, waarbij lief en leed dicht bij elkaar liggen, op elk moment klaar staan voor mens en dier in nood, zijn de reden groot genoeg om Vincent Waterval te benoemen tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’. Burgemeester Marga Waanders spelde Vincent Waterval de onderscheiding op en overhandigde de bijbehorende oorkonde. Bloemen waren er voor zijn vrouw Janke Waterval. ‘De vrouw als partner is ook een belangrijke schakel in het leven van een brandweerman en altijd klaar staan op de momenten als de man weg gaat voor een uitruk’ aldus Marga Waanders. Namens brandweer Fryslân nam Clusterhoofd Jan Yde van der Kooi het woord, hij bedankte Vincent eveneens voor de bewezen diensten en overhandigde enkele cadeaus en de oorkonde voor 21 jaar brandweer dienst. Ploegleider Klaas Johan Hoekstra prees Vincent Waterval namens de ploeg voor het altijd aanwezig zijn tijdens de oefeningen, altijd klaar staan voor de nieuwe leden binnen het korps op cursus gebied. ‘Vincent is net als enkele Olympische Spelen winnaars een man van Goud’. Na deze woorden konden de aanwezigen Vincent en Janke feliciteren.

Carnavalsdisco in Het Groene Hart

Het was weer gezellig druk in Het Groene Hart van Ternaard. Alle leerlingen van de basisschool waren uitgenodigd voor de jaarlijks Carnavalsdisco. Het begon om 7 uur voor de groepen 1 t/m 4. Meer dan 40 kinderen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging. Vanaf het begin deden DJ ‘PC’ en zijn assistent hun uiterste best om iedereen op de dansvloer te krijgen. Na wat heen en weer geren, deed iedereen mee. De bedoeling was om mooi verkleed langs te komen en daar hadden de meesten dan ook naar geluisterd, tot de allerkleinsten toe, die dan ook met de beschikbaar gestelde prijsjes naar huis konden gaan. Ook de beste dansers kregen een prijsje.`

Natuurlijk kon de polonaise en de spekjesrace niet aan het programma ontbreken. In de pauze kregen de kinderen drinken en een zakje chips.
Klik hier voor de foto’s

Een uur is gauw om en dat betekende moe, maar tevreden naar huis gaan, met bij de uitgang nog wat lekkers voor onderweg.

Ook nu waren er weer veel (groot)ouders aanwezig om hun kroost te zien dansen.

Daarna was het de beurt aan de leerlingen van groep 5 t/m 8 om hun danskunsten te vertonen. De meesten slaagden daar aardig in. Ook werd bij hen de spekjesrace gehouden. Je moest het spekje eerst helemaal opgegeten hebben, voor je weer achteraan de rij mocht aansluiten. Er weer wel eens wat gesjoemeld, maar de leiding had dit al gauw in de gaten en liet de kinderen pas gaan als de mond leeg was.

Een ander onderdeel, zoals gewend, betrof de levende stoelendans. Iets wat altijd in de smaak valt, ook al durven de jongens/meisjes niet altijd op de aangeboden knie te gaan zitten. Maar ook deze groep kon om 10 uur met een voldaan gevoel naar huis gaan en aan hun vakantie beginnen.

Mede met de hulp van een aantal vrijwilligers werd deze avond weer een groot succes! Op naar de volgende disco, de ‘Peaskedisko’ op vrijdag 23 maart.

Vervolgbijeenkomst Omgevingsproces Ternaard

Op 12 maart 2018 informeren wij u graag over de uitkomst van de gesprekken met belanghebbenden bij het Omgevingsproces Ternaard. Dit is een vervolg op de startbijeenkomst van 4 december jl.

Dit omgevingsproces is gestart naar aanleiding van een vergunning aanvraag van de NAM voor het winnen van gas uit het Ternaard-veld. Aangegeven is toen dat belanghebbenden en organisaties actief betrokken worden bij het hele proces. Daarin zijn gesprekken gevoerd met belanghebbenden om te horen wat de zorgen, wensen en ideeën zijn voor de toekomst van de regio.

De avond wordt georganiseerd namens betrokken partijen bij het Omgevingsproces Ternaard: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, provincie Fryslân, NAM, Wetterskip Fryslân en gemeente Dongeradeel.

Tijd en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 maart a.s. om 19.30 uur in Restaurant-Steakhouse ‘De IJsherberg’. Het adres is Harddraversdijk 1, 9101 XA te Dokkum. De inloop is vanaf 19.00 uur.

Aanmelden

In verband met het aantal belanghebbenden, vragen wij u zich vooraf aan te melden. Dit kan tot 8 maart a.s. U kunt zich, bij voorkeur, opgeven via de link: www.bit.ly/op-ternaard. Zo nodig kunt u zich ook aanmelden via het e-mailadres: d.boskma@ddfk.nl, of telefonisch via het nummer 0511 – 458 802. We ontvangen graag de volgende gegevens: naam, (eventueel) namens welke organisatie, telefoonnummer, e-mailadres, aantal personen.

Verhinderd
Bent u verhinderd op 12 maart? Geef uw e-mailadres door via d.boskma@ddfk.nl en wij zorgen dat u de informatie die op die avond gedeeld is, krijgt toegestuurd.

Documenten
Lees alle informatie over de gaswinning op de pagina Omgevingsproces Ternaarder Gasveld. Hier worden ook de bijbehorende stukken geupload wanneer deze beschikbaar zijn.

bron: www.dongeradeel.nl/gemeente-dongeradeel/2016-2017-2018_41721/item/vervolgbijeenkomst-omgevingsproces-ternaard

Scenario’s geschetst voor ouderenzorg Ternaard

De toekomst van ouderenzorg en het verzorgingstehuis Spiker in Ternaard is al geruime tijd onderwerp van gesprek. De betrokken partijen vonden het belangrijk dat er verschillende scenario’s werden verkend. Eind 2017 heeft de gemeente Dongeradeel daarvoor in samenspraak met Wurkgroep Aldereinsoarch Ternaard, KwadrantGroep, Thús Wonen en De Friesland Zorgverzekeraar een opdracht gegeven aan Emme Groot van KAW adviseurs. KAW presenteerde de bevindingen van de verkenning op maandagavond 19 februari aan de betrokken partijen en dorpsbewoners. Het was een bewogen avond die leidde tot discussie. De partijen bespreken de komende weken het advies en bepalen samen de vervolgstappen voor ouderzorg in Ternaard.

Gezamenlijke verkenning

De betrokkenen hebben onder begeleiding van Emme Groot en Diet Hensums samen een intensief verkenningsproces doorlopen. De betrokkenheid was groot en diverse gesprekken hebben het onderlinge vertrouwen tussen partners verbeterd. Van daaruit zijn er gesprekken gevoerd over een duurzaam perspectief voor Ternaard en haar inwoners. Iedereen was het erover eens dat de zorg bereikbaar en beschikbaar moest blijven in Ternaard. Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen tot een eventuele opname noodzakelijk is. Alle betrokkenen hebben te kennen gegeven zich hiervoor maximaal te willen inspannen.
KAW heeft drie scenario’s verkend en adviseert daarnaast om samen met het dorp een leefbaarheidsvisie voor de langere termijn te maken. Zo is het goed om als dorp voorbereid te zijn op opgaven die voortkomen uit bevolkingskrimp.

Scenario 1: Wooneenheden in Spiker

In dit scenario worden er rond de dertig kleine zelfstandige wooneenheden gecreëerd in Spiker. Voor ontmoeting en gezelligheid wordt een gezamenlijke ruimte ingericht. Het is vanuit de optiek van KAW niet een toekomstbestendig scenario, vooral omdat het toevoegen van ongeveer dertig woningen niet verantwoord is in een dorp waar de bewonersaantallen in de toekomst zullen dalen.

Scenario 2: Aanpassen bestaande woningen

Binnen dit scenario wordt een aantal bestaande woningen geschikt gemaakt voor senioren om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. De zorginstellingen leveren thuiszorg en een actieve dorpsgemeenschap levert vrijwilligers voor hand- en spandiensten. Activiteiten vinden plaats in het dorpshuis en de gemeente levert de gebruikelijke diensten conform de WMO.

Scenario 3: ‘Nije State’

De Nije State is een zone voor wonen en zorg op de plaats waar vroeger de state ‘De Spijker’ stond. Hiervoor wordt een beperkt aantal levensloopbestendige woningen gebouwd door Thús Wonen. Een gezamenlijke ‘huiskamer’ zorgt voor een plek voor ontmoeting. De omgeving wordt rollatorvriendelijk ingericht en er ontstaat een geschikte verbinding tussen de Albertus Nautustrjitte, de huisartsenpost en de Nije State. Vrijwilligers uit het dorp willen zich inzetten voor activiteiten en gezelligheid. Door de nauwe samenwerking met KwadrantGroep en de gemeente worden voorwaarden gecreëerd voor goede zorg dichtbij. Dit is het voorkeursscenario vanuit KAW.

Voetbal verslag

Ternaard met ruime cijfers langs GSVV.

Zaterdagmiddag dan eindelijk weer eens een competitie wedstrijd op eigen veld tegen GSVV al waren de velden s ‘morgens nog wel hard. En na de nederlaag bij Holwerd uit, wilde Ternaard vandaag iets recht zetten met een overwinning tegen GSVV dat altijd weer een lastige tegenstander is voor Ternaard.

Trainer Kootstra kon weer beschikken over Teake Jan Keegstra die echter op de bank begon samen met Simon Jan Dijkstra en Gerwin Wiersma. Janco Postma ontbrak deze middag wegens werk. Het was pupil van de week Tjesse van der Wal die even voor half drie de wedstrijdbal aangeboden door Schilder en behang bedrijf Jan de Vries, aanbood aan scheidsrechter Bootsma uit Witmarsum die hierna voor het begin van de eerste helft floot en Ternaard mocht aftrappen.

Het eerste gevaar kwam van Ternaard als in de 3e minuut Ternaard een vrije trap mag nemen die genomen werd door Roel Hoekstra die de bal bij de tweede paal brengt bij de op rechts staande Danny post die de bal helaas voorlangs schiet. Hierna is het GSVV dat een paar kleine mogelijkheden krijgt maar echt gevaarlijk gaat dat niet worden waarbij de voorhoede spelers vaak buitenspel stonden. Zo golft het spel op en neer met een GSVV dat dat veel de lange bal hanteert en een Ternaard dat te slordig speelt en in een te laag tempo om het GSVV lastig te maken. Maar in de 23e minuut is het GSVV dat er over links gevaarlijk uitkomt als GSVV speler Ytzen Durk de Vries prima op snelheid naar binnen komt en mag uithalen, waarbij de bal binnenkant paal het veld weer in stuit buiten bereik van keeper Anne Hellinga, waarna de verdediging van Ternaard de bal kan wegwerken. Dit was toch even schrikken bij Ternaard dat hierna beter in de wedstrijd komt en in de 34e minuut een prima kans voor Ternaard als uit een vrije trap die even buiten het zestien meter gebied van GSVV mag worde genomen door Jacob van der Veen die de bal goed in de bovenhoek van het GSVV doel schiet , maar ook heel fraai door de keeper van GSVV wordt gestopt. In de 36e minuut is het Remco van der Kooi die vanaf links alleen door kan gaan richting keeper van GSVV maar deze duikt op de bal net voor Remco zal uithalen. Waarbij de stand nog steeds in evenwicht blijft. En in de 38e minuut mocht Ternaard niet klagen als een inzet van een GSVV speler nog net voor de doellijn kan worden weg gehaald door een verdediger van Ternaard. Toch komt Ternaard in de 40e minuut op voorsprong als opnieuw Remco van der Kooi goed doorgaat en zijn man uitspeelt en daarna alleen op de keeper van GSVV afgaat en beheerst de 1-0 binnen schiet. Meteen hierna in de 42e minuut opnieuw een goede mogelijkheid voor Ternaard als Remco van der Kooi goed over links doorgaat en hierna de bal voorbrengt op de meegekomen Danny Post, maar zijn inzet verdwijnt over het doel van GSVV. Maar op slag van rust wordt het dan toch 2-0 door opnieuw Remco van der Kooi die op links wordt weg gestuurd en alleen voor de keeper van GSVV verschijnt en heel koelbloedig de bal achter de Doelman van GSVV schiet en zo Ternaard op een mooi moment op 2-0 brengt. Dit werd ook de ruststand.

Na rust geen wijzigingen in de ploeg van Ternaard dat moet toezien hoe in de 50e minuut GSVV een prima kans krijgt als een voorzet vanaf rechts bij de 2e paal wordt gebracht bij GSVV speler Gerrit Jagersma die vrij kan inkoppen maar de bal in de handen van keeper Anne Hellinga kopt. Dit had voor GSVV de aansluitingstreffer kunnen zijn. Maar hierna is het Ternaard dat de wedstrijd dicteert en kansen krijgt. Eerst is het Jitze de Beer die uit een snel genomen vrije trap er vandoor kan gaan en alleen voor de keeper de bal tegen hem opschiet, waardoor het nog steeds 2-0 blijft. Maar GSVV blijft loeren op een kans. In de 80e minuut wisselt trainer Kootstra de moe gestreden Remco van der Kooi en komt Teake Jan Keegstra voor hem in het veld. Zo wordt het in de 82e minuut 3-0 voor Ternaard als uit een voorzet van Danny Post, Jacob van der Veen kan uithalen en zo Ternaard op een 3-0 voorsprong zet. In de 86e minuut wordt het ook nog 4-0 als Gosse Reinder Kingma met een prachtige pass Danny Post wegstuurt die hierna uithaalt en de keeper van GSVV kansloos laat. In de 88e minuut wordt het ook nog 5-0 door opnieuw Danny Post. Scheidsrechter Bootsma laat GSVV nog wel aftrappen maar fluit hierna voor het einde van de wedstrijd en zo behaalde Ternaard een ruime overwinning op GSVV.