Speurhulp gezocht voor Oane Talsme

Hierbij Oane zijn bericht:
Ik sykje nammen by trije foto’s dy’t flak nei de oarloch makke binne

Op foto 1 steane 5 minsken. De namme fan de man links ûnder is wol bekend; fan de oaren net.
Fan de measte minsken op de foto mei de Fryske flagge binne wol bekend, mar net dy fan’e flaggedrager en dan fan’e middelste rige net: de man mei de bril rjochts fan boargemaster Hoving; de soldaat links fan de boargemaster; dan komt Goasse Hiemstra en dan wer in ûnbekende.
Fan de tredde foto mei al dy minsken foar it Riedhús wol ik graach de namme fan de plysjeman witte.

Wa kin my helpe oan de nammen fan de neamde persoanen?