Zeer geslaagde bijeenkomst over zorglandschap Ternaard en omstreken

Op woensdag 4 juli j.l. werd er in dorpshuis Tunawerth een bijeenkomst georganiseerd voor Ternaard en de omliggende dorpen. Doel van deze avond was om met inwoners van gedachten te wisselen over de toekomstige ouderenzorg in en rondom Ternaard. De bijeenkomst werd bezocht door 52 personen uit het dorp en omliggende dorpen.

Nu verzorgingshuis Spiker eind 2018 gaat sluiten is het nodig om te komen tot een nieuwe vorm van ouderenzorg die voldoet aan de vraag en de wensen van deze tijd. Om een en ander verder in kaart te brengen en uiteindelijk te komen tot een conceptvoorstel, is bureau PAU uit Groningen ingehuurd door betrokken partijen. Dit zijn KwadrantGroep, De Friesland Zorgverzekeraar, wooncorporatie Thus Wonen, Gemeente Dongeradeel en de Wurkgroep Aldereinsoarch Ternaard.
Het project wordt geleid door dhr. Jan Kleine van bureau PAU. Samen met een team van deskundigen zal hij conceptplannen maken die ook praktisch uitvoerbaar zijn. Naast de projectgroep is er ook nog een stuurgroep. In beide groepen zitten vertegenwoordigers uit alle betrokken partijen.

Na een inleiding en presentatie over mogelijke woonvormen en oplossingen die elders al zijn gerealiseerd, werden de aanwezigen in vijf groepen van ongeveer tien personen ingedeeld. Per tafel werden de woon- en zorgwensen, suggesties en ideeën voor zorglandschap Ternaard en de kwaliteiten van het dorp besproken. Alles werd nauwkeurig genoteerd en na de sessie aan een eerste analyse onderworpen. Opvallend is wel dat de voorkeur uitgaat naar het realiseren van voorzieningen op de huidige locatie van Spiker. De verzamelde meningen/wensen/ideeën op deze avond worden meegewogen in het vervolgtraject van de projectgroep. Uiterlijk eind oktober worden de conceptplannen gepresenteerd. Tussentijdse vorderingen zullen waar mogelijk via diverse media met het dorp worden gedeeld. Deze avond werd over het algemeen door de aanwezigen als zeer constructief en positief ervaren.

link naar de Presentatie Dorpsbijeenkomst Ternaard 4 juli 2018