Zondag ontknoping Femke in Boer Zoekt Vrouw

FemkeDOKKUM – Zondag wordt duidelijk of Gijsbert uit Boer Zoekt Vrouw wel of niet voor Femke Wiersma uit Dokkum kiest.

,,Ik wit de útkomst al, mar mei neat sizze. Ik fyn it eltse wyke wol spannend wat se útstjoere, dat is foar my ek in ferrassing”, aldus Femke die sinds haar deelname aan het programma regelmatig herkend wordt op straat.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/zondag-ontknoping-femke-in-boer-zoekt-vrouw/
Twitter