Onafhankelijk omgevingsproces Ternaard

Ternaard Afgelopen maandag werd er een informatieavond gehouden over de totstandkoming van een onafhankelijk omgevingsproces Ternaard, over de voor en nadelen van mogelijke gaswinning bij Ternaard. De 150 aanwezigen werd uitgelegd hoe een omgevingsproces tot stand komt en hoe die is opgebouwd. Veel aanwezigen konden zich niet vinden in een oprichting van een omgevingsproces, en eisten een totaal verbod op gaswinning in Friesland en het Waddengebied.

Onafhankelijk omgevingsproces
Een onderzoek naar een omgevingsproces Ternaard kwam tot stand door instemming van Het college van B&W van de gemeente Dongeradeel, Gedeputeerde staten van de Provincie Fryslân en het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Het onafhankelijk omgevingsproces wordt samen met inwoners en andere belanghebbenden opgemaakt. De voor- en nadelen en de aanpak van gaswinning wordt hierbij in kaart gebracht. Na deze opmaak volgt een besluit van het ministerie over de gaswinning. Dit besluit is genomen door de drie regionale overheden, samen met het ministerie van Economische Zaken en de NAM.
De aanleiding van dit omgevingsproces komt vanwege het voorgenomen besluit van de NAM om gas te winnen uit het Veld nabij Ternaard. Dit besluit heeft in Ternaard geleid tot felle protesten en onrust onder de bevolking. Vanwege de mogelijk ontstane schade zijn veel inwoners niet blij met de mogelijke gaswinning. Daarnaast speelt het boren onder de Waddenzee ook mee, dit Unesco werelderfgoed natuurgebied moet volgens de aanwezigen niet worden verstoord door gaswinning, hierbij denken de aanwezigen aan de verwachtte bodemdaling in de Waddenzee en de gevlogen dat het met zich meebrengt aan de flora en fauna.

Doel omgevingsproces
Aan het woord komt Steven de Bie van De Gemeynt, De Gemeynt is door de betrokken overheden ministerie van Economische zaken en de NAM aangesteld als procestrekker. Steven de Bie gaf tekst en uitleg over de werking, opzet en doel van een onafhankelijk omgevingsproces. Volgens Steven de Bie ‘Het doel is het wegnemen van zorgen’. Als eerste wordt er na de nut en nootzaak van gaswinning gekeken, daarna gesprekken met bewoners en bedrijven over de gaswinning en hoe zij de relatie zien tussen gaswinning en de het leefgebied. Deze twee processen zouden tussen december en maart plaats kunnen vinden. Na Maart komt iedereen weer bij elkaar om de aangeleverde zaken en het rapport te bespreken. Hierna volgt het bestuurlijk proces waarbij de processen nummer 1 en 2 worden afgewogen. En er vervolgens in april uitvoering kan komen van de plannen.

Door dit proces wordt geborgd dat áls gaswinning plaatsvindt, de impacts en risico’s zijn geminimaliseerd. Essentie is dat niet de gaswinning centraal staat, maar het gebied en het ontwikkelperspectief. Volgens Burgemeester Mevrouw Waanders kunnen wij met dit omgevingsproces eisen stellen aan de mogelijke gaswinning. ‘Wat willen in dit gebied, geld voor een nieuw dorpshuis, extraatjes voor de verenigingen aanleg van een nieuwe speeltuin of duurzame ontwikkeling van het gebied kan tot de mogelijkheden gelden ’ kwamen als voorbeeld naar voren. Als we niet meedoen aan dit omgevingsproces ‘krijgen’ we ook niets, maar kan de vergunning aanvraag voor gaswinning wel doorgaan. Volgens de aanwezigen; ‘een doekje voor het bloeden’, ‘omkopen’. Er was op een gegeven moment weinig vertrouwen in de aanwezige overheden. Zelfs gedeputeerde Michiel Schrier kon de aanwezigen niet geruststellen met het Provinciale besluit tot het niet toestaan van gaswinning in de provincie Fryslân.

Pilot ‘Ternaard’
Het ministerie van Economische Zaken ziet ‘Ternaard’ als pilot voor omgevingsmanagement waarin meer ruimte voor maatschappelijke betrokkenheid is dan in de oude Mijnbouwwet. Die wet is onlangs herzien. De pilot biedt mogelijkheden belanghebbenden in een vroege fase van een initiatief te betrekken. Inzet is dat een eventuele gaswinning verenigbaar moet zijn met het ontwikkelperspectief van het gebied en wat het daaraan kan bijdragen. In het voorafgaand aan de start van het project, worden daarom ook afspraken gemaakt met belanghebbenden. Naast inwoners van Ternaard en omliggende dorpen van de beoogde winningslocaties, zijn dat ook agrariërs, bedrijven en natuurorganisaties. Initiatiefnemer NAM wil daaraan graag aan meewerken. Het ministerie van Economische zaken kan binnen de Rijkscoördinatieregeling (RCR) die op het Ternaard gasveld van toepassing is, tijd en ruimte maken voor zo’n benadering.

Hoe verder
In de komende maanden worden de voorbereidingen voor het omgevingsproces getroffen. Daarna wordt bekend gemaakt hoe en op welke wijze belanghebbenden worden betrokken bij het omgevingsproces. En het al dan niet doorgaan van het omgevingsproces.