Stichting Dorpsmolens

ANBI Status Stichting Dorpsmolens Ternaard

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: Stichting Dorpsmolens Ternaard
RSIN: 800536034
KvK-nummer: 41004188

Bezoekadres: Stationsweg 27 9145RR Ternaard , tel 0519-252178, email:cfvanderlugt@gmail.com

Doelstelling:
De stichting stelt zich ten doel:
a. het oprichten en exploiteren van windturbines;
b. het stimuleren van het dorpsleven in Ternaard;
c. het stimuleren van het gebruik van duurzame bronnen van energie, in het bijzonder windenergie;
d. en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord.

Doelstelling is in de komende jaren de huidige, verouderde molens op te schalen. Dit proces is momenteel gaande in het vergunningstraject en zal in het komende jaar waarschijnlijk afgerond worden. O.a. mede afhankelijk van de financieringsmogelijkheden. Het begaan van het vergunningstraject is een kostbare zaak, waar voor we de opgebouwde reserves gebruiken.
De revenuen zullen ,statutair vastgelegd en als zodanig uitgevoerd in de afgelopen 24 jaar ,aangewend worden voor verduurzaming van energievoorziening en ontplooiing van nieuwe sociale en economische activiteiten in Ternaard.
De Stichting is onafhankelijk ,maar via bestuursleden persoonlijk gelieerd aan de Vereniging Dorpsbelangen Ternaard

Hoofdlijnen beleidsplan:
Het genereren van zoveel mogelijk inkomsten t.b.v.:
– bevordering gebruik duurzame energie in Ternaard en omgeving
– stimuleren van activiteiten t.b.v. de leefbaarheid in Ternaard
– stimuleren van initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme in Ternaard en omgeving

Samenstelling bestuur, functies en bemensing:
C.F. v.d.Lugt, voorzitter
G. Hiemstra, secretaris/penningmeester
J. Keegstra
N. de Jong
Y.Goris
T.Sijtsma
D. van der Kooi

Beloning:
Alles geschied op vrijwillige basis. De vorige secretaris/penningmeester kreeg € 750,00 per jaar ( laatste maal 2014 ) voor lopende kosten; gezien de huidige afnemende rentabiliteit is er heden geen vergoeding meer voor de uitgevoerde werkzaamheden/activiteiten.

Actueel verslag:
De actuele verslagen kunt u hier downloaden:2016, Anbi publicatie 2017 en Anbi publicatie 2018

Toelichting bij actueel verslag:

Sinds 2017 is de molen aan de Nesserwei 11 buiten gebruik gesteld. Door een brand is de molen niet meer rendabel.
Tevens heeft de molen aan de Nesserwei 9 een periode niet kunnen draaien doordat er een coating op de bladen moest worden aangebracht.
Helaas viel dit net in de winterperiode en moest er gewacht worden totdat de temperatuur hoog genoeg was om de coating aan te brengen.
Ondanks al deze tegenslagen zijn we als Stichting niet ontevreden over de opbrengsten van het functioneren van de overige molens.

Sinds een aantal jaren is de Stichting bezig geweest met te onderzoeken naar de mogelijkheden om een nieuwe molen te plaatsen.
In 2018 is de knoop doorgehakt en zijn we begonnen met het aanschaffen van een nieuwe molen.
Een nadeel is het feit, dat Liander door de ontwikkelingen in de energiesector, niet genoeg capaciteit heeft om de geleverde stroom te verwerken.
Gelukkig heeft Liander, die de molen in mei 2020 zou aansluiten, zich bereid verklaard dit al in oktober 2019 te doen, op de nog bestaande aansluiting van de oude molen. Hiervoor moet wel de maximale belasting bij sterke wind beperkt worden.
In 2020 zal de molen op volledige capaciteit kunnen draaien.

In februari 2019 is er in Dorpshuis Tunawerth een bijeenkomst georganiseerd, waar mee een Crowdfunding actie is gestart.
Het bedrag dat de Stichting voor ogen had, een € 90.000,00, was binnen 2 weken toegezegd.
In de komende maanden zal de Vesta 52 worden geplaatst aan de Nesserwei 11.

De financiering is rond, waarbij de Stichting nog een tweede ronde Crowdfunding zal starten.
In eerste instantie hebben we de inwoners van Ternaard de gelegenheid gegeven om te participeren, nu zal er voor de 2e ronde, ook de omgeving van Ternaard erbij worden betrokken.
Door deze positieve ontwikkelingen ziet de Stichting Dorpsmolens Ternaard, de toekomst met vertrouwen tegemoet.

2 reacties op Stichting Dorpsmolens

Reacties zijn gesloten.