Wetterskip Fryslân start verkenning dijkversterking Koehool-Lauwersmeer

Wetterskip Fryslân start de verkenning om de Waddenzeedijk tussen buurtschap
Koehool (boven Tzummarum) en het Lauwersmeer te versterken. De komende
periode kijkt het waterschap samen met de omgeving welke oplossingen er zijn om
de dijk te versterken in combinatie met het verbeteren van het landschap en de
natuur. Het startdocument voor de verkenning ligt vanaf 17 augustus ter inzage.

(Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer Fotograaf Daniël Hartog

Aanpak 47 kilometer Waddenzeedijk
Door de opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel en daalt de bodem. Hierdoor
voldoet de dijk in de toekomst niet meer aan de veiligheidseisen. Daarom versterkt het
waterschap tussen Koehool en Lauwersmeer de dijk over een lengte van 47 kilometer.

‘We staan voor een zeer grote en uitdagende opgave, waarbij we hebben gekozen voor
een gebiedsgerichte aanpak. De komende periode gaan we in gesprek met de
omgeving om te kijken welke slimme en duurzame oplossingen er zijn om de dijk te
versterken. Zo houden we in de toekomst samen droge voeten en maken we slim
gebruik van het beschikbare budget’, aldus Bé de Winter, lid dagelijks bestuur
Wetterskip Fryslân.

Er wordt gekeken naar de waterveiligheid, duurzaamheid en de kansen die er in het
gebied zijn. Dit moet leiden tot een voorkeurstracé waarover in 2021 een besluit wordt
genomen. Daarna worden de plannen uitgewerkt en voorbereid.

Startdocument vanaf 17 augustus ter inzage
Voor de start van dit project is een startdocument opgesteld. Het document gaat in op
de opgaven vanuit veiligheid, ecologie en de omgeving. Het beschrijft het
ontwerpproces om te komen tot oplossingen voor de dijkverbetering. Ook staat in het
document hoe Wetterskip Fryslân de omgeving erbij betrekt. Tot slot gaat het
waterschap een milieueffectrapport [MER] opstellen, waarin de effecten van het project
op het milieu in beeld worden gebracht. In het startdocument wordt beschreven hoe
het waterschap het milieueffectonderzoek gaat uitvoeren.

Het startdocument ligt van 17 augustus tot 28 september 2020 ter inzage op
www.waddenzeekust.nl. In deze periode kan men een zienswijze indienen.

Het Hoogwaterbeschermingsprogramma
Dijkversterking Koehool-Lauwersmeer is een onderdeel van het
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). In dit programma werken het Rijk en de
waterschappen met elkaar samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.