60+ers/alleenstaanden kerstfeest

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/60ers-alleenstaanden-kerstfeest/
Twitter

Oproep, namens Ternaard Foar de Wyn, aan alle inwoners van Ternaard !

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/oproep-namens-ternaard-foar-de-wyn-aan-alle-inwoners-van-ternaard/
Twitter

Hiemstra benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

Dokkum Tijdens de bijzondere openbare raadsvergadering van de Gemeente Dongeradeel werd afscheid genomen van de gemeenteraad en werd aan de heer Martinus Hiemstra een Koninklijke Onderscheiding opgespeld door Burgemeester Magda Berndsen.

Tijdens de raadsvergadering werd naast enkele besluiten ook aandacht besteed aan de geloofsbrieven en toelaten van de nieuwe leden van de raad Noardeast-Fryslân. Door de voorzitter van comité Rein Ferwerda werd een toelichting gegeven en werden er geen wettige bezwaren ingediend en werden de leden officieel toegelaten tot de nieuwe raad.

Afscheid Raad Dongeradeel
Naast de Raad werden de aan de raad gelierde ambtenaren in het zonnetje gezet, zo werden de griffie en de bodes bedankt voor hun inzet. Er werd in de toespraak van Inne Bilker richting de bodes geopperd om de enkele vergaderzalen te vernoemen naar Klaske, Wiebe en Simon van de bode dienst. Dit voorstel werd als motie ingediend en ondertekend door alle aanwezige partijen.
Ook de commissie leden werden bedankt, Fedde Breeuwsma mocht vervolgens het woord richten aan het college, in zijn woord werd duidelijk dat we nog niet van de leden van het college Dongeradeel af zijn. Er worden drie beelden gemaakt op de zeekering bij Holwerd waar in de beeldengroep wachten op hoog water Albert van der Ploeg en Pytsje de Graaf worden verbeeld. Esther Hanemaaijer wordt als Dijk van een Wijf verbeeld. Hier werd door de aanwezigen hartelijk om gelachen. De raadsleden werden vervolgens een voor een door middel van een toespraak bedankt voor hun inzet in de raad van Dongeradeel. De inzet werd beloont met een bos bloemen een foto en tekening van de raadsleden.

Afscheid Kinderburgemeester
Kinderburgemeester Aukje officieel nam tijdens deze vergadering ook afscheid van de gemeenteraad en haar functie als Kinderburgemeester. Aukje haar Raadsbegeleider Kootje Klinkenberg, vertelde hoe het afgelopen jaar de taken van haar er uitzagen. En zal ze gaan pleiten voor het benoemen van een kinderburgemeester in de nieuwe gemeente. Aukje werd bedankt met een geschenk. In de speech van Aukje Miedema kwam naar voren het belang van het voortzetten van plannen voor in 2019 en een speelgoedbank in Noardeast-Fryslân.

Terugblik Dongeradeel.
Commissaris van de koning Arno Brok sprak in zin toespraak over de moeilijke vorming van Dongeradeel, 34 jaar geleden West en Oost Dongeradeel wilden wel fuseren maar de gemeente Dokkum mocht daar in hun ogen niet bij. Dit is naar verloop van tijd uitgepraat en zijn ze toch met zijn drieën gefuseerd. Bij de fusering van Kollumerland, Ferwerderadiel en Dongeradeel zal het of liep het ook niet altijd gemakkelijk maar door de inzet van een groot tal personen is het toch tot een fusering gekomen. Commissaris Brok nam vervolgens persoonlijk afscheid van de raadsleden.

Onderscheiding voor drie raadsperiodes
Burgemeester Magda Berndsen nam in kort slotwoord nog de vrijwillige inzet van de raadsleden voor en korte of al langere tijd in de gemeenteraad. Een persoon die al drie raadsperiodes lid was van de raad is Martinus Hiemstra (71) uit Ternaard. Voor de vervulling van deze taak ‘Heeft het zijne Majesteit behaagt’ Martinus Hiemstra te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Martinus Hiemstra was raadslid voor het CDA van 2 mei 2002 t/m 14 maart 2006, 5 december 2008 t/m 27 maart 2009 en van 11 maart 2010 t/m 31 december 2018. Daarnaast was het lid van het college van beheer van de PKN gemeente Ternaard en bestuurslid van de begrafenis vereniging ‘De Laatste Eer’ van Ternaard. De heer Hiemstra kreeg de Koninklijke versierselen uitgereikt door waarnemend burgemeester Magda Berndsen van de gemeente Dongeradeel, tijdens de laatste raadsvergadering in de oude samenstelling. Per 1 januari 2019 fuseert de gemeente Dongeradeel met de gemeenten Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot gemeente Noardeast-Fryslân.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/hiemstra-benoemd-tot-lid-in-de-orde-van-oranje-nassau/
Twitter

Ferslach Workshop Krystfersiering


Wer slagge it Aukje Kingma van Doorn Roosje út Burdaard in 16-tal froulje nei ‘Het Groene Hart’ fan Ternaard komme te litten om in ‘workshop’ te folgjen yn it meitsjen fan in krystfersiering op’e doar as yn’e hûs. It wie hiel gesellich, foaral doe’t Swarte Pyt ek noch delkaam mei wat lekkers foar alle dielnimmers en in prachtich gedicht foar ‘juf’ Aukje om har te betankjen foar de wize wêrop sy der altyd wer yn slagget ‘learlingen’ de keunst fan it meitsjen fan in fersiering foar yn’e hûs as foar bûten by te bringen.
Gesellich is it altyd ek al wikselt it sa no en dan fan dielnimmers. Der is in fêste groep dy’t alle kearen wer oanwêzich is. Waarm is it ek binnen no’t it bûten kâlder wurdt en de kofje as tee mei wat der by, falt der elke kear wer yn. Wat dat oanbelanget hawwe Aukje en Sjoukje it goed foarinoar.
Ek it neisitten is altyd wer in gesellich barren.
It is dit jier al de tredde kear dat der in workshop hâlden wurdt en fêst net de lêste kear! It wie wol wat betiid foar in kryststikje, mar Aukje hat it altyd drok yn desimber, fandêr dizze jûn yn novimber en it stikje kin hiel lang mei.
De jûn fljucht wer foarby en oan it ein hawwe alle froulje in prachtige ‘deurguirlande/festoen’ makke mei ljochtsjes en al. Dat sil moai lykje as it jûns tsjuster is.
De workshops wurde al jierren hâlden rûn Peaske en Kryst en dit jier foar it earst yn’e hjerst. De workshops wurde yn it foar oankundige op www.ternaard.nu en yn in oantal winkels. Dan is it in kwestje fan dy’t earst komt, dy’t earst mealt

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/ferslach-workshop-krystfersiering/
Twitter

Sinterklaas vergeet Ternaard niet

Sinterklaas heeft zaterdag een bezoek gebracht aan Ternaard, samen met zijn pieten maakte de Goedheiligman een rondgang met paard en wagen door het dorp.
De optocht werd muzikaal begeleid door Brassband Euphonia Ternaard.

Na de optocht was er feest in dorpshuis Tunawerth waar DJ PC de kinderen vermaakte samen met de hulp van de Pieten. In de middag was er nog Sinterklaas Bingo voor de oudere groepen van de basisschool.

Please follow and like us:
Follow by Email
Facebook
Google+
http://ternaard.nu/sinterklaas-vergeet-ternaard-niet/
Twitter