Nieuwe voorstelling van Pier21 over het boerenleven met Freark Smink

Freark Smink had een diepe wens om nog één keer een voorstelling te schrijven en na drie jaar onderzoek, interviews en probeersels is het gelukt met ‘Wat soesto!’ Hij heeft een indringend portret geschreven over een hedendaagse boer in een bijzondere familie gebaseerd op eigen ervaringen uit het verleden.

Klaasje Postma en Freark Smink, Portret gemaakt in Britswert, november 2019

Onder de regie van Jos Thie speelt Freark Smink zelf de boer en Klaasje Postma zijn moeder. Na ‘De Emigrant’, ‘Feteranen’ en ‘It wie op in Simmerjûn’ is hiermee opnieuw een bijzondere voorstelling van Pier21 die door de provincie gaat reizen! Op dit moment wordt deze aangeboden aan de dorpshuizen en theaters door heel Fryslân. Inmiddels zijn er al dertig voorstellingen geprogrammeerd. Op 23 oktober 2020 is de première gepland in Theater Sneek.

`Ik bin in boeresoan. Myn pake wie boer, myn heit wie boer en ik bin it. Dêr bin ik grutsk op. Niks mear, niks minder. Ik ha wolris lêzen dat je as bern je eigen âlders útsykje. As dat sa is, dan ha ik raar yn ’e war west. Myn mem is okee. Dy besiket altyd te skipperjen en hat in hekel oan rúzje. Mei myn heit is dat oars,’ neffens Frans yn `Wat soesto!’.

Frans, de hoofdpersoon uit `Wat soesto!’ kan zich nog goed herinneren hoe hij als jongen languit in het gras kon liggen en naar de vogels luisterde. Wat was hij trots dat hij een boerenzoon was! Onder de strenge hand van zijn vader leerde Frans zelf boer te worden. Dat was niet altijd even gemakkelijk, al hoezeer zijn moeder hem probeerde te beschermen. Later als zelfstandig boer krijgt Frans te maken met eisen vanuit de overheid en druk vanuit de maatschappij. De ene maatregel na de andere discussie, je zou je gaan schamen dat je veehouder bent. Terwijl zijn moeder op de achtergrond onverstoorbaar haar eigen leven leidt, maakt Frans de balans op. Op de keper beschouwd heeft hij geen perspectief, maar ophouden is evenmin een optie. Wat zou hij dan moeten doen met zijn tijd? Waarom zegt de maatschappij niet duidelijker wat zij van de boeren verwachten, zodat hij eindelijk weer trots kan zijn dat hij boer is?

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Nieuwe voorstelling van Pier21 over het boerenleven met Freark Smink

Woansdei 11 desimber 2019, it is wer ien en al gesellichheid yn ‘It Griene Hert fan Ternaard’.

Der wie wurk oan’e winkel. Der moast in moai kryststikje makke wurde foar oan’e doar. In Guirlande as in Krâns. It is mar krekt wat je wolle. Aukje Kingma fan blommewinkel ‘Doorn Roosje’ út Burdaard hie in fracht oan grien en fersiering meinommen om it stikje sa moai mooglik te meitsjen. It is gesellich, waarm, en de kofje, mei wat lekkers ûntbrekt ek net. De ien hat it kryststikje wat earder foar elkoar as de oar, mar elts kin harren kreativiteit mear as kwyt.

Sjoukje Ferwerda en Aukje Kingma hawwe al ferskate kearen mei-inoar gear- wurke om wat moais foar thús te meitsjen hjir yn ‘It Griene Hert fan Ternaard’.(Klik op foto foar mear foto’s)

De resultaten kinne it besjen wol lije. En oan’e ein fan’e jûn giet elts mei in foldien en grutsk nei hûs mei it kryststikje.
Ek no sil it fêst net de lêste kear west hawwe om Der sille fêst mear fan dizze ‘workshops’ folgje en it binne echte oanrieders foar elts dy’t in moai blomstikje meitsje wol foar Peaske as foar yn’e Hjerst as mei Kryst!
En it bringt in moai stikje ûntspanning, sa’t ien fan’e dielnimmers sei.

Foto’s en tekst Oane Talsma

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Woansdei 11 desimber 2019, it is wer ien en al gesellichheid yn ‘It Griene Hert fan Ternaard’.

Omgevingsproces gaswinning Ternaard: pilot met landelijke primeur

Foto’s: Bote Sape Schoorstra


TERNAARD – De gemeente Noardeast-Fryslân, de provincie Fryslân, het Wetterskip Fryslân, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ronden de eerste fase van het ‘Omgevingsproces Gaswinning Ternaard’ af. De vijf partijen zijn het eens over de oprichting van een Gebiedsfonds. Daarvoor wordt de komende tien jaar een bedrag van zestig miljoen euro beschikbaar gesteld uit de baten van de gaswinning uit het Ternaard-veld. Het Gebiedsfonds wordt opgericht als na de start van de proefboring blijkt dat een economische verantwoorde winning van dit veld mogelijk is.

Omgevingsproces gaswinning: pilot met landelijke primeur

Het is voor het eerst in Nederland dat opbrengsten uit nieuwe gaswinning beschikbaar worden gesteld voor ontwikkelingen in het omringende gebied. Het is een tastbaar resultaat van het Omgevingsproces dat in 2016 als pilot startte nadat NAM een aanvraag voor winning uit dit nieuwe gasveld indiende. De pilot had als doel de belangen en zorgen van inwoners en overheden af te stemmen op het voornemen om bij Ternaard aardgas te winnen.

Het proces kende in 2019 drie sporen, deze zijn samen met de omgeving uitgewerkt. In de door EZK gecoördineerde Rijkscoördinatieregeling worden alle vergunningen afgestemd. De door de regio geleide Investeringsagenda gaf invulling aan de inventarisatie om te verkennen welke projecten daar in passen en hoe die kunnen bijdragen aan een sociaaleconomische plus voor het gebied. Het door NAM gecoördineerde Afsprakenkader was er op gericht om, voorafgaand aan de winning, de risico’s en impact van de mogelijke effecten van gaswinning te beperken, te voorkomen en te compenseren. Inwoners, werkgroepen, besturen van verschillende verenigingen en overheden hebben inbreng gehad in het Omgevingsproces. Zij zijn maandag 9 december in dorpshuis Túnawerth geïnformeerd over de eerste uitkomsten.

Investeringsagenda leidt tot oprichting Gebiedsfonds en Gebiedscommissie

De oprichting van een Gebiedsfonds is de uitkomst van het spoor Investeringsagenda. Voor die agenda is in samenspraak met de omgeving een ‘groslijst’ van projecten samengesteld waaruit later een selectie kan worden gemaakt. Deze lijst is verdeeld over drie thema’s: sociaaleconomische vitaliteit, verzilting en energietransitie. Voor de uitvoering van projecten en voorstellen komt 60 miljoen euro beschikbaar, verdeeld over een periode van tien jaar na de start van de gaswinning.

In het vervolg van het Omgevingsproces Ternaard stellen de drie regionale overheden een Gebiedscommissie in, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse partijen uit het gebied. Gelijktijdig worden ook de criteria opgesteld voor het beoordelen van de projecten die aan de commissie worden voorgelegd. Er is uit de Investeringsagenda op voorhand geen selectie van projecten gemaakt die een bijdrage gaan krijgen.

Afsprakenkader: zorgen zoveel als mogelijk wegnemen vóór start gaswinning

Het opstellen van het Afsprakenkader vond plaats in overleg tussen onder meer de dorpsbelangen van Ternaard en Wierum, de Stichting Fêste Grûn, LTO Noord, Woningcorporatie Thús Wonen en een aantal betrokken inwoners. Onder leiding van onafhankelijk voorzitter Albert van der Ploeg zijn de vragen en zorgen over de effecten van gaswinning geïnventariseerd. Het gaat daarbij vooral om effecten van bodemdaling en seismiciteit. In het Afsprakenkader is onder meer opgenomen dat NAM vóór de start van de gaswinning een meetnetwerk aanlegt en representatieve gebouwopnames uitvoert. Een op te richten stichting gaat toezien op de uitvoering en naleving van het Afsprakenkader. In het vervolg van het Omgevingsproces worden de afspraken met betrokken dorpen verder ingevuld.

Rijkscoördinatieregeling en tweede fase Omgevingsproces

De resultaten van het Omgevingsproces worden in januari 2020 door de minister van EZK betrokken in zijn besluit om de vergunningsprocedure voor de gaswinning bij Ternaard al dan niet voort te zetten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het ruimtelijk inpassingsplan en het in procedure brengen van het winningsplan van NAM. In het kader van die Rijkscoördinatieregeling worden documenten die onderdeel uitmaken van deze regeling door EZK ter inzage gelegd en vindt inspraak plaats.

Ook het Omgevingsproces krijgt bij een positief besluit van de minister een vervolg waarbij relevante partijen het Gebiedsfonds en Afsprakenkader samen met de omgeving uitwerken.

Toekomstige gasvelden en –energieprojecten

Minister Eric Wiebes van EZK voert rondom de kleine gasvelden een kabinetsbeleid uit waarbij gaswinning mogelijk is, als deze veilig en verantwoord kan plaatsvinden. De totale gasproductie in Nederland zit in een afbouw en is nog steeds nodig in de energietransitie. De drie regionale overheden handhaven de opvatting die zij eerder hebben uitgesproken tegen de voorgenomen gaswinning bij het dorp Ternaard.

Burgemeester Hayo Apotheker: “Het Omgevingsproces hebben wij altijd los gezien van ons standpunt over gaswinning, wij waren, zijn en blijven tegen de gaswinning bij Ternaard. We begrijpen ook dat alleen de minister daar beslissingen over neemt. We hebben daarom samen met de Friese overheden een manifest opgesteld waarin wij de zorgen over mijnbouw hebben geuit. Dat manifest is de leidraad geweest voor de gemeente, de provincie en het waterschap om deel te willen nemen aan het omgevingsproces. Het resultaat stemt ons tevreden omdat het ons helpt bij het vinden van een nieuw perspectief voor dit gebied. Het fonds kan projecten op gang brengen die de leefbaarheid gaan versterken. Een fonds voor een van de mooiste regio’s van Nederland, een regio die een impuls kan gebruiken om mooi en leefbaar te blijven”.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Omgevingsproces gaswinning Ternaard: pilot met landelijke primeur

Ledenvergadering De Laatste Eer Ternaard

Op 19 maart 2020 om 20.00 uur houdt de Uitvaartvereniging De Laatste Eer, in dorpshuis Tunawerth, haar ledenvergadering.
Na het officiële gedeelte van ongeveer een uur komt Annemarie Tuinenga, bij ons spreken over donortransplantatie.
Zij vertelt haar eigen levensverhaal, 18 jaar geleden heeft ze een levertransplantatie gehad.
Daarnaast legt ze uit wat de gang van zaken is bij een transplantatie, wie kan getransplanteerd en hoe gaat dat dan en wat betekent de nieuwe donorwet.
Zet de datum in uw agenda.
U bent van harte uitgenodigd.

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor Ledenvergadering De Laatste Eer Ternaard

KERSTVIERING ouderen en alleengaanden

Ook dit jaar wordt door de diaconie van de Protestantse Gemeente Ternaard de KERSTVIERING voor ouderen en alleengaanden georganiseerd. De viering is dit jaar op dinsdag 17 december van 16.00 tot 19.00 uur in Dorpshuis Thunawerth. Echtparen van 60 jaar en ouder en alle alleengaanden van Ternaard worden hiervoor uitgenodigd. Wel is het noodzakelijk dat u zich aanmeld bij de diaconie(Meindert Kingma 571596 of Arjen Kalma 221916). U kunt aangeven of u op eigen gelegenheid komt of dat u gehaald en weer wilt worden thuisgebracht. Voor de broodmaaltijd kunt u eventuele dieetwensen doorgeven. De kerstviering van 17 december wordt een middag vol gezellichheid, samen kerstliederen zingen en als afsluiting samen genieten van een heerlijke broodmaaltijd. De leiding is dit jaar in handen van Marianne Folbert. Aan deze viering zijn geen kosten verbonden, wel wordt bij de uitgang een vrijwillige collecte gehouden voor een goed doel. Dus voel u niet bezwaard maar meld u aan voor deze gezellige middag!!!

Geplaatst in Nieuws | Reacties uitgeschakeld voor KERSTVIERING ouderen en alleengaanden