SVT

Sport Vereniging Ternaard organiseert gymnastiek voor kinderen t/m groep 4 van de basisschool, mini circulatievolleybal vanaf groep 3, en vanaf het voortgezet onderwijs volleybal.

Programma Sport Vereniging Ternaard (SVT)
Graag brengen wij u op de hoogte van ons programma voor het
seizoen 2023 – 2024. Vanaf maandag 11 september 2023 starten we met het programma. Iedereen is van harte welkom om een keer te kijken of mee te doen met de gymnastieklessen en/of volleybal. De eerste les is dan ook gratis!!


 
Maandag Activiteit Trainer
19.30-20.30 Volleybal dames recreatie vanaf 16 jaar -
20.30-21.30 Volleybal heren recreatie vanaf 16 jaar -
Dinsdag  
18.00-19.15 Volleybal dames 3 Nevobo Wim Putter
19.15-20.30 Volleybal dames 2 Nevobo Wim Putter
20.30-22.00 Volleybal dames 1 Nevobo -
Woensdag  
18.15-19.00 Minivolleybal groep 3, 4, 5 Esther v/d Kooi & Aleida de Graaf
19.00-20.00 Minivolleybal groep 6, 7,8 Esther v/d Kooi & Aleida de Graaf
  De groepsindeling van de CMV jeugd kan nog worden gewijzigd; dit hangt af van in te delen aantallen en het niveau van de deelne(e)m(st)ers.
Donderdag  
15.30-16.15 Gymnastiek vanaf 3 jaar t/m groep 2 Ingrid Talsma
16.15-17.15 Gymnastiek groep 3 en 4 Ingrid Talsma

Lidmaatschap:
Ieder nieuw lid ontvangt een inschrijfformulier en dit inschrijfformulier kan ingeleverd worden bij de verschillende leid(st)ers, of bij een van de bestuursleden. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 oktober tot en met 31 september en wordt zonder schriftelijke opzegging ieder jaar automatisch verlengd. Samen met het inschrijfformulier vult elk lid een toestemmingsverklaring AVG in.

Contributie seizoen 2023-2024:
Peuters t/m 16 jaar: € 90,-- per jaar (*€ 22,50) 17 jaar en ouder: 106,-- per jaar (*€ 26,50)
Gezinsabonnement : € 210,-- per jaar (*€ 52,50) Mini volleybal: € 90,-- per jaar, er wordt (*€ 22,50)

De contributie voor een heel jaar wordt in 4 termijnen (*het bedrag tussen haakjes) via een automatisch incasso geïncasseerd Rabobanknummer NL 10 RABO 0362203016 in de maanden januari, april, juli en oktober.

Opzegging dient schriftelijk en voor aanvang van het nieuwe seizoen te geschieden bij de penningmeester, Froukje Sipma, via de mail. Tussentijdse opzegging is alleen mogelijk bij: ziekte, verhuizing, zwangerschap, in overleg met het bestuur.


Nevobo-competitie kosten:
Degenen die volleybal in de NEVOBO-competitie spelen dienen er rekening mee te houden dat na het einde van het seizoen de kosten aan Nevobo moeten worden betaald. Dit zijn kosten voor o.a.
spelerskaart, zaalhuur, teamgeld en boetes. Het kan zijn dat deze kosten pas rond september bekend zijn, ook als een lid al is gestopt met volleybal. De afgelopen jaren bedroegen deze kosten (bij benadering):
Jeugd t/m 16 jaar: ± € 70,00 per jaar Senioren: ± € 90,00 per jaar
Nevobo competitie dient schriftelijk opgezegd te worden bij Marrit Luinstra vóór 1 juli 2024 via de mail: contactpersoonnevobosvt@gmail.com
 

Contactgegevens bestuur SVT

Voorzitter Kim Bahlmann 06 - 20651587 voorzittersvt@gmail.com
Penningmeester Froukje Sipma 06 – 25274790 penningmeestersvt@gmail.com
Secretaresse Jenny Posthumus secretariaatsvt@gmail.com
Bestuurslid Nevobo zaken Marrit Luinstra 06 – 30174107 contactpersoonnevobosvt@gmail.com
Bestuurslid minivolleybal Romy Rijpstra algemeenbestuurslidcmvsvt@gmail.com
Bestuurslid volleybal Jenny Posthumus algemeenbestuurslidvolleysvt@gmail.com
Bestuurslid gymnastiek Jantine Borger algemeenbestuurslidgymsvt@gmail.com
Algemeen bestuurslid Harmke Minnema algemeenbestuurslidsvt@gmail.com
Erelid De heer J. Miedema  

Tip! Het bestuur van S.V.T. vindt het belangrijk dat alle kinderen kunnen sporten, dus ook de kinderen die opgroeien in gezinnen die financieel minder draagkrachtig zijn. Ouders en verzorgers van zulke kinderen willen wij als bestuur wijzen op de mogelijkheid tot financiële steun door stichting Leergeld. Op de website: www.leergeld.nl is alle informatie terug te vinden.

Stichting Leergeld Friesland-Oost
Leergeld is een landelijke organisatie, bestaande uit lokale Stichtingen Leergeld, die ter plaatse steun verlenen aan schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar die opgroeien in gezinnen met een
inkomen tot 120% van het bijstandsniveau. De organisatie werkt nauw samen met het Jeugd Sportfonds en Jeugd Cultuurfonds. De stichting biedt deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.
Het gaat hierbij om:
  • Contributie van een (sport) vereniging, sportattributen en –kleding;
  • Bepaalde schoolkosten;
  • Cursusgelden (toneel, knutselen, schilderen etc.)
  • Muziekles
  • Zwemles
Bij Stichting Leergeld Friesland-Oost kunnen ouders/verzorgers of professionals een aanvraag indienen voor een financiële bijdrage voor sport- en/of culturele activiteiten. Een aanvraag doet u via www.kindpakket.nl

Vragen? Voor de gemeente Noardeast Fryslân belt u met: 06-45651314. Bereikbaar op dinsdag en woensdag 9.30 tot 14.00 uur, E-mail: info@leergeldfrieslandoost.nl